ภาพกิจกรรม Photo Gallery (การพัฒนาศักยภาพ)

การพัฒนาศักยภาพ

 

 

ครูลำปางห่างไกลค้ามนุษย์

สนับสนุนทีมวิทยากร จัดกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ และความเข้าใจ ต่อปัญหาการค้ามนุษย์ และการออกแบบสื่อเพื่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ ในโรงเรียน  ให้กับคณะครู และอาสาสมัคร ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนคนลำพูน 

สนับสนุนทีมวิทยากร สร้างกระบวนการเรียนรู้ การรณรงค์และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และเสริมทักษะการป้องกันตนเองจากภัยความเสี่ยง ให้กับแกนนำสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

วิทยากรเสริมสร้างทักษะและกระบวนการความรู้

สนับสนุนทีมวิทยากร สร้างทักษะ และกระบวนการความรู้การค้ามนุษย์  และการป้องกันตนเองจากภัยความเสี่ยง ให้กับแกนนำเด็กเยาวชน นักเรียน จากโรงเรียน อาชีวะศึกษา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการทำงาน

สนับสนุนทีมวิทยากร พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ ให้กับทีมคณะทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ และคณะทำงานศูนย์ประสานความร่วมมือคุ้มครองสิทธิเด็กสตรี และการค้ามนุษย์ อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

อบรมพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานไทย-ลาว 

พัฒนาศักยภาพคณะทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้วง สปป.ลาว กับ คณะทำงานของทางมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ร่วมกัน เพื่อการเรียนรู้ กระบวนการทำงาน ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และข้อกฏหมายของแต่ละประเทศ นำสู่การพัฒนางานรณรงค์และป้องกัน ดำเนินคดี ช่วยเหลือผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ต่อไป

 

 

 

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในชุมชนเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 

 

 

อบรมคัดแยกเหยื่อ

 

 

 

อบรมล่าม

 

 

อบรมสหวิชาชีพ อ.แม่สอด