ร่วมเป็นอาสาสมัคร และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(Volunteer and Internship Opportunity)

ร่วมเป็นอาสาสมัครและฝึกประสบการณ์

 

งานอาสาสมัคร

หากคุณสนใจงานด้านการคุ้มครองเด็กและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงงานด้านการป้องกัน

คุณสามารถเข้ามาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิได้

 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สังคมสงเคราะห์ สหวิทยาการ นิติศาสตร์ พัฒนาชุมชน นิเทศศาสตร์ วารสารและสื่อสารมวลชน ฯลฯ   สามารถเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการทำงานและเรียนรู้ในภาคปฏิบัติกับเราได้