วิสัยทัศน์/พันธกิจ (Mission Statement and Vision)

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก Foundation of Child Understanding (FOCUS)

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองเด็กและผู้เปราะบางในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของพหุภาคี

พันธกิจ

 1. เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงประโยชน์โดยมิชอบ
 2. เป็นศูนย์กลางการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงประโยชน์
 3. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงหลักการของสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน
 4. พัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงประโยชน์โดยมิชอบ
 5. เสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กและการต่อต้านการค้ามนุษย์

 

Foundation of Child Understanding (FOCUS)

(VISION)

Focus aims to become an organization that drives an effective protection system for vulnerable children and adults in society, an organization which is accepted by multilateral partners.

 

(MISSION)

  • To serve as a 24 hour call center for notification and referrals of child abuse and exploitation cases.
  • To serve as a coordination center for the development of networks to protect children from being abused and exploited.
  • To create and develop mechanism for child protection and assistance to trafficked victims through law enforcement based upon the principles of child and human rights.
  • To enhance and develop partner networks from both government and non-government organizations in protecting children from being abused and exploited.
  • To raise awareness and understanding among people within the community in order to encourage them to play a proactive part in protecting children and combatting human trafficking.