เกี่ยวกับเรา (About us)

ความเป็นมา

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) จัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 โดยในขณะก่อตั้งใช้ชื่อว่า หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ( TRAFCORD) ด้วยความร่วมมือของ “ศูนย์ประสานงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (ศปพดส.เชียงใหม่) ” โดยมีแนวคิดมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิเด็กและหญิงเป็นสำคัญ ขณะนั้นปัญหาการค้าหญิงและเด็ก นับมีความรุนแรงมากขึ้นในแถบประเทศลุ่มแม่น้ำโขง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศพม่า จีน ลาว มีการล่อลวงและนำพาเด็กและผู้หญิงจากต่างชาติเข้ามาค้าประเวณี ในพื้นที่ชั้นในเช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่และบางส่วนส่งไปค้าประเวณียังยังหวัดต่างๆ เป็นต้น  จึงถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งโครงการหน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD) ขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านการดำเนินโครงการด้านการปกป้องคุ้มครอง การช่วยเหลือทางกฎหมาย การพัฒนาศักยภาพและการป้องกัน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นหน่วยประสานงานระหว่างภาครัฐกับองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์รวมถึงเด็กที่ถูกทารุณกรรม โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา มูลนิธิเอเชีย และ กองทุนเพื่อเด็กและสหประชาชาติ (Unicef)  ปัจจุบัน ได้รับงบประมาณจาก สถานทูตสหรัฐอเมริกา สถานทูตเยอรมัน มูลนิธิไดอาโกเนีย และ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองทางกฎหมาย

 • ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่  1020 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
 • ได้รับการรับรองเป็นองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทะเบียนเลขที่ 003 ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553
 • ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อ “มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก Foundation of Child Understanding (FOCUS)” เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2554

บทบาทและผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามและการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 • มีบทบาทในการร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเด็กและสตรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมและแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสวงประโยชน์ จากการค้าประเวณี ขบวนการขอทาน การบังคับใช้แรงงาน การบังคับทำงานบนเรือประมง การติดตามช่วยเหลือเด็กแลหญิงจากการบังคับค้าประเวณีจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย บาห์เรน เกาหลีใต้ มาเก๊า เป็นต้น
 • มีบทบาทด้านการช่วยเหลือคุ้มครองคือ การรับแจ้งเหตุ การสืบค้นข้อเท็จจริงการรวบรวมพยานหลักฐาน การประชุมวางแผน และลงพื้นที่ในสถานที่เกิดเหตุเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสหวิชาชีพในสถานค้าประเวณีและสถานประกอบการ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และจังหวัดนอกพื้นที่ภาคเหนือในกรณีเร่งด่วน
 • มีบทบาทในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอแนวคิด กระบวนการและวิธีการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายกับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพระดับพื้นที่ มีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติงานและประชุมวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ร่วมประชุม Case Conference
 • การช่วยเหลือกรณีที่สำคัญระหว่างปีพ.ศ.2546 – 2548 คือ การช่วยเหลือเด็กและหญิงชาวไทยและพม่าซึ่งถูกล่อลวงและนำพาเพื่อค้าประเวณีในสถานค้าประเวณีในจังหวัดเชียงใหม่ ,ให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงชาวไทยและชาวลาวซึ่งถูกล่อลวงและนำพาไปค้าประเวณีที่สถานค้าประเวณีจังหวัดลำปาง ,ให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงชาวไทยและชาวลาวซึ่งถูกล่อลวงและนำพาไปค้าประเวณีที่สถานค้าประเวณีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก
 • ในปีพ.ศ.2549  ให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงชาวไทย พม่าและจีน ซึ่งถูกล่อลวงและนำพาจากประเทศไทยไปบังคับให้ค้าประเวณีที่สถานค้าประเวณีในประเทศมาเลเซีย โดยเดินทางไปร่วมสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศมาเลเซีย และลงพื้นที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงจากสถานที่กักขังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซีย
 • ปีพ.ศ.2550 ให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงชาวไทยและชาวลาวซึ่งถูกล่อลวงและนำพาไปค้าประเวณีที่สถานค้าประเวณีจังหวัดเชียงราย จังหวัดตากตากและจังหวัดชลบุรี
 • ปีพ.ศ.2551 – ปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือเด็กและหญิงสัญชาติไทย ลาวและพม่า จากสถานค้าประเวณี ในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ตาก เพชรบุรี ชุมพร นครปฐม สงขลา กาญจนบุรี
 • ปีพ.ศ.2553  ช่วยเหลือกลุ่มเด็กชายเร่รอนจากขบวนการธุระจัดหาและบังคับเด็กชายเพื่อให้ค้าประเวณีแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย,ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือหญิงชาวพม่าและชาวไทยซึ่งถูกบังคับให้ค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซียและประเทศบาเรนห์
 • นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการรับแจ้งเหตุ สืบค้นข้อเท็จจริง ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อติดตามและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกรณีถูกแสวงประโยชน์จากการขอทานรวมถึงการบังคับใช้แรงงาน เช่น การช่วยเหลือแรงงานเด็กและหญิงชาวพม่า เด็กจากค่ายพักพิงชั่วคราวจังหวัดตาก เด็กชาวลาวซึ่งถูกนำพาและล่อลวงไปบังคับใช้แรงงานในบ้าน สถานประกอบการที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก และการช่วยเหลือแรงงานชายซึ่งถูกล่อลวงไปบังคับใช้แรงงานประมงที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแก่องค์กรเครือข่าย  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์

 • ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสหวิชาชีพ ( Multi-Disciplinary Team) เรื่องกฎหมายนโยบาย  กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชนและมิติหญิงชาย
 • จัดฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์ และล่ามในกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 • จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน แกนนำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงของการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยง สร้างความร่วมมือ เฝ้าระวังในชุมชนและแจ้งเหตุการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
 • ผลิตและแจกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปเตอร์ สติ๊กเกอร์ ในภาษาไทยและภาษาชาติพันธุ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ภาษาพม่า ภาษาไทใหญ่ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาลาว
 • ผลิตสปอตวิทยุ และจัดรายการวิทยุออกอากาศในคลื่นวิทยุหลัก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ และคลื่นวิทยุชุมชน ภาคภาษาไทยและภาษาไทใหญ่
 • จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ Event & Road Show ในพื้นที่เสี่ยง เช่น ตามพื้นที่แนวชายแดน อ.ฝาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย,อ.แม่สอด จ.ตาก ,อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนแก่ประชาชน ชาวไทย กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานอพยพ มีการแจกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ และจัดนิทรรศการเคลื่อนที่

 

History

The Foundation of Child Understanding (FOCUS) was founded in August, 2002 under the name of the Anti-Trafficking Coordination Unit Northern Thailand (TRAFCORD) through cooperation of the ChiangMaiCoordinationCenter for the Protection of Children’s and Women’s Rights. The original concept was to emphasis on protection of the rights of children and women. During this period, the severity of the issues of human trafficking especially regarding women and children continued to rise among the Greater Mekong Sub-region Countries, particularly in the area of the Upper Northern Region of Thailand due to its border between Myanmar, China, and Lao. Women and children from foreign countries were lured and brought into sexual commercial businesses or prostitution in Chiang Rai, Chiang Mai while others were sent to other provinces. This issue is quite severe and it needs to be solved urgently. As a result, the Anti-Trafficking Coordination Unit Northern Thailand (TRAFCORD) was established in order to solve the issues of human trafficking through different projects and programs aiming to prevent, to protect and to provide legal assistance, capacity building as well as suppress this issue targeting the area in the Upper Northern Region of Thailand. TRAFCORD also serves as a coordinator between government and non-governmental agencies in order to protect victims of human trafficking and child abuse. Our projects have been sponsored by the United States, Department of States; the Asia Foundation; and the United Nations Children Education Funds (UNICEF). Actually, the Embassy of the United States, the Embassy of Gernamy, Diakonia Foundation and Department of Consular Affairs of Thailand are our major source of funding.

 

Legal Status

 • On November 20th, 2006, we became a public organization according to the Social Welfare Promotion Act 2003, licensed number 1020.
 • On May 12th, 2010, we became a certified non-governmental organization in preventing, protecting and suppressing of human trafficking issues, licensed number 003 according to the regulation of the Anti-Human Trafficking committees members released in 2009, in regards to registration of the Non-Governmental agencies.
 • On September 6th, 2011, we became a registered foundation under the name of Foundation of

Child Understanding (FOCUS).

 

TRAFCORD’s Roles and Operational Result: Preventing, Suppressing and Protecting of Human Trafficking Victims. Protecting and Assisting Victims of Human Trafficking

 • Protect the rights of trafficked victims, especially Thai and foreign children and women from different types of abuse and exploitation such as prostitution, forced beggars, forced labors in general, or forced labors on fishing boats. Children and women were also rescued from forced prostitution oversea in the countries such as Malaysia, Bahrain, South Korean and  Macau.
 • Protect and assist trafficked victims through case taking, fact finding, gathering evidences, meeting, planning, and investigating the location. Consequently, prepare for a rescue operation human trafficking victims in collaboration with the Royal Thai Police and multi-disciplinary team members in brothels, and businesses in the 9 provinces of the Upper Northern Region of Thailand and outside provinces in case of emergency.
 • Exchange experience and propose improved concepts and methods in protecting the rights of the victim in collaboration with the local multi-disciplinary team members who are a part of the operational planning through case conferencing.

Some Examples: Our team provided some major assistance during the year 2003-2005 for Thai and Burmese children and women who were lured for prostitution in the brothels in Chiang Mai. We also provided assistance to Thai and Lao children and women who were lured for prostitution in brothels in Lampang, Tak and Chiang

Mai province. In 2006, we assisted Burmese, Thai and Chinese children and women who were lured into prostitution and forced prostitution in the brothel in Malaysia. Our staff conducted evidence finding interviews with Malaysian NGO’s and participated with Malaysian police in the rescue operation of children and women who were coerced in locked houses. In 2007, we rescued Thai and Laotian children and women who were lured for prostitution in Chiang Rai, Tak and Chonburi. In 2008 until present, we assisted and rescued children and women from Thailand, Lao and Myanmar from brothels in Chiang Mai, Phayao, Tak, Petchaburi, Choomporn, Nakornprathom, Songkla and Kanjanaburi. In 2010, we assisted street children from human trafficking network who recruited and forced boys for prostitution with foreign and Thai customers in Chiang Mai and Chiang Rai. We also assisted Burmese and Thai women who were forced for prostitution in Malaysia and Bahrain.

 • We took part in receiving reported case, finding facts, gathering initial evidences in order to coordinate with related agencies such as police officers in order to trace and assist victims of human trafficking in the form of exploitation through forced beggars and forced labor. We also provide assistant for children and women from Burma, children from temporary refugee camps in Tak province, Laotian boys who were brought and lured for forced labour in domestic households and in business places in Chiang Mai, and Tak province, males who were forced for fishing labour in Samutsakorn province and etc.

Promoting and building capacity of partner’s

organizations, organizing campaigns and public relations events.

Workshops for Multi-Disciplinary team members on law, policy human rights, gender and protection processes of human trafficking victims.

 • Organized training for social workers and translators on protection process for trafficked victims.
 • Organized training for community members, community leaders, women’s groups, youth and children group, migrants and ethnic minorities groups who are considered at risk for being trafficked. The goal was to build partner networks in at risk area, create center for monitoring and reporting of human trafficking and violation of children and women cases in local communities’ area.
 • Distribute and produce printed Medias of different types such as brochures, posters, stickers in Thai and ethnic minorities languages in order to reach the varieties of

the target group in Myanmar, Shan, Karen, Lao or Thai languages.

 • Produce spot radios, and radio broadcasting on the main Thai radio stations in Chiang Mai and community radio station in Thai and Shan language.
 • Organized several campaigns, outreach events and road shows in at risk areas along the border such as Fang and Chiang Dao district in Chiang Mai province, Maesai, Chiang San and Chiang Khong district in Chiang Rai province, Maesot district in Tak province and Phusang district in Phayao province. The activities were organized in order to provide information for local people from Thailand, ethnic groups and migrants. Printed Medias were distributed, and mobile exhibitions were also organized.