เครือข่ายการทำงานและความร่วมมือ

1) ประชุมทีมสหวิชาชีพ จังหวัดเชียงใหม่

2) ประชุมทีมสหวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย

3) ร่วมลงนามความร่วมมือระดับชาติ

4) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานมูลนิธิฯ จาก UNODC