เครือข่ายการทำงานและความร่วมมือ

1) ประชุมทีมสหวิชาชีพ จังหวัดเชียงใหม่

 

2) ประชุมทีมสหวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย

 

3) ร่วมลงนามความร่วมมือระดับชาติ

 

4) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานมูลนิธิฯ จาก UNODC