โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)

โครงสร้างองค์กร

 

โครงสร้าง500

 

 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก

 1. นายเบน โรเบิต สวัสดิวัตน          ประธานกรรมการมูลนิธิ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กงสุลอังกฤษกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่, ประธานมูลนิธิแม่ห่วงลูก
 2. ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร      เลขานุการ คณะกรรมการ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. นางรสสุคนธ์ ทาริยะ                   เหรัญญิก
  ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (เกษียณอายุราชการ)
 4. พ.ต.อ.มนตรี สัมบุณณานนท์    คณะกรรมการ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5
 5. นายสุริยา เกษมสิริสวัสดิ์            คณะกรรมการ
  อดีตผู้จัดการโครงการ TRAFCORD (ปี พ.ศ.2545-2550) ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 6. นางสาวเดือน  วงษา                    คณะกรรมการ

 

 

Organizational Structure

 

 

111

 

Foundation of Child Understanding’s List of Committee Members

 1. Ben Svasti– Chairman of the Board Honorary Consul, British Consulate, Chiang Mai and Chairman of the Board for Mother Care for Children Foundaiton.
 2. Sidthinat Prabudhanitisarn– Community Development Advisory Committee Professor Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, ChiangMaiUniversity
 3. General Staff Division, Police Region 5
 4. Rossukhon Tariaya– Secretary/Social Welfare Advisory Committee Senior Social Worker and Head of Social Welfare Department, Chiag Mai Office of Social Development and Human Security
 5. Suriya Kasemsirisawat– Treasurer and Operation and Protection Advisory Commitee Former Manager of TRAFCORD (2002-2007), Business Owner
 6. Duean Wongsa