สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด

สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด  

 

สงกรานต์

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด

 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ “สงกรานต์ไทยสีขาว หนุ่มสาววัยทีนรู้คิด ไม่ละเมิดสิทธิ”ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

(รายละเอียดเพิ่มเติม)สงกรานต์ปลอดภัยไม่ละเมิด