สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด     มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด   เพื่อสร้างภาพลักษณ์ "สงกรานต์ไทยสีขาว หนุ่มสาววัยทีนรู้คิด ไม่ละเมิดสิทธิ"ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ (รายละเอียดเพิ่มเติม)สงกรานต์ปลอดภัยไม่ละเมิด